lego U2

lego numb

http://www.youtube.com/watch?v=6SEzWLZCIP8&

numb original
http://www.youtube.com/watch?v=uZLyux4ko8Q

lego sunday bloody sunday en directo desde red rocks 1983

http://www.youtube.com/watch?v=ulJBra0Mva8

el original
http://www.youtube.com/watch?v=VQVyXiXrI7E

lego sweet thing ( la mejor version de todas junto con numb)
http://www.youtube.com/watch?v=VezCV-AjRtw

el original
http://www.youtube.com/watch?v=1wfv3lJs5qE

lego zoo station
http://www.youtube.com/watch?v=QaTQEQ7JtyM